Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 7. července 2022 jste se obrátil na pana ministra ve věci urgence stavby nového vedení 110 kV do Šluknovského výběžku a se žádostí o informaci, kdy dojde na jeho realizaci. Pan ministr mě pověřil odpovědí na Váš dopis.

Ministerstvo průmyslu a obchodu si je vědomo závažnosti situace se zajištěním dodávek elektřiny do Šluknovska a důležitosti projektu pro zvýšení spolehlivosti zásobování elektřinou i rozvoj vašeho regionu. Jelikož se jedná o strategické vedení, byl jeho projekt zařazen do Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR) a následně převzat také do Zásad územního rozvoje (ZÚR) obou krajů (Libereckého a Ústeckého) .

Příslušný provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s., se problematikou napájení Šluknovského výběžku dlouhodobě intenzivně zabývá. Projednává optimální technické řešení a trasu vedení. Dle jeho informací příprava a projednávání výstavby toho vedení 110 kV probíhá již více než 20 let. Záměr se setkával s nesouhlasem veřejnosti i zástupců některých samosprávných orgánů. Hlavním důvodem nesouhlasu s výstavbou vedení 110 kV je trasa vedoucí přes obce Libereckého kraje, ale řešící problémy se zásobováním elektřinou v sousedním Ústeckém kraji – ve Šluknovském výběžku. Připravované propojovací vedení je plánované jako posilující, neboť v minulosti byl projekt zastaven zápornou EIA. Nyní došlo k částečné změně technického řešení, byl vložen kabelový úsek, a došlo k dílčí úpravě trasy mimo jiné i na základě doporučení Ministerstva pro místní rozvoj a jimi zpracované vyhledávácí studie a projekt byl v roce 2015 znovu nastartován a od té doby probíhají intenzívní vyjednávání technického řešení a nalezení trasy vedení.

Během vyjednávání bylo předkladatelem projektu několikrát změněno konstrukční řešení z důvodu měnících se požadavků místních samospráv a CHKO Lužické hory. Nicméně v současné době probíhá finalizace podkladů Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro Žádost o vydání územního rozhodnutí na stavební úřad v české Lípě pro první úsek vedení česká Lípa - Nový Bor s plánem vydání územního rozhodnutí do konce roku 2022.

Pro druhý úsek vedení Nový Bor - Varnsdorf v tuto chvíli není stanovena definitivní trasa mj. s ohledem na problematiku vloženého kabelového úseku VVN, který by byl veden intravilánem města Nový Bor -Arnultovice (požadavek města) nebo lokalitou Lužické hory- Stožecké sedlo (požadavek CHKO Lužické hory). Jednání stále intenzivně probíhají.

Bez ohledu na výsledek těchto jednání se distributor rozhodl vybudovat i novou transformovnu 110/35 kV přímo v Novém Boru, čímž se parametry spolehlivosti zásobování Šluknovského výběžku také výrazně zlepší a umožní i jeho další rozvoj.

Již v lednu roku 2017 ministerstvo průmyslu a obchodu intervenovalo dopisem pana ministra předsedu představenstva ČEZ, a.s. a současně dopisem paní náměstkyně předsedu představenstva ČEZ Distribuce, a. s., věnovat tomuto projektu nejvyšší možnou pozornost a prioritu v realizaci.

Chtěli bychom Vás ujistit, že stále máme problém zásobování Šluknovska na zřeteli a zdůrazňujeme urgentnost jeho řešení při jednáních se státními úřady i samotným provozovatelem regionální distribuční sítě společností ČEZ Distribuce, a. s.

S pozdravem

Ing. et Ing. René Neděla

 náměstek ministra

Back To Top