Další jednání starostů Šluknovska se konalo v pátek 10. března. Hostitelem bylo město Varnsdorf, zázemí poskytl Pivovar Kocour.

Předseda sdružení Jan Kolář shrnul činnost v mezidobí. Probíhá komunikace s ministerstvem vnitra a policejním prezidiem, připravuje se návštěva policejního prezidenta k tématu personálního oslabení policie ve Šluknovském výběžku. Dále proběhlo několik schůzek k problematice odpadového hospodářství, kdy se připravuje založení dobrovolného svazku a následně obchodní společnosti k samostatnému svozu odpadu. Také proběhlo krátké jednání se zvoleným prezidentem Petrem Pavlem na Šluknovském zámku. Starosta Šluknova Tomáš Kolonečný ve zkratce zmínil návštěvu zvoleného prezidenta, kdy byl program časově omezený, kapacitní možnosti také. Z těchto důvodů nemohl pozvat a vyhovět pozváním všem starostům. Zúčastnění starostové využili čas k upozornění prezidenta na strukturální a sociální problémy regionu a k pozvání na další, již více pracovní návštěvu v budoucnu.

Za DSO Tolštejn, starostka Dolního Podluží Adéla Macháčková, informovala přítomné o tom, že v mezidobí pracovali zejména na tématu energetického managementu. Začali s přípravami Tolštejnských slavností. Činnost DSO Sever, okomentoval starosta Lipové Pavel Svoboda, zmínil schválenou dotaci spolku na cyklistický závod Tour de Feminin ve výši 100 tis. Kč, přípravy dětské atletické olympiády. Okomentoval problematiku rumburské nemocnice, některé operativy se přesouvají z Děčína do Rumburku. Obce nadále spolupracují s Agenturou Pondělí v Rumburku na projektu pomoci ukrajinským uprchlíkům. Za hostitelské město Varnsdorf vystoupil starosta Jan Šimek. Přítomné seznámil s výstavbou nové Mateřské školy v Západní ulici za cca 100 mil. korun, stavba je architektonicky unikátní a dostavěna by měla být na podzim 2023. Dalším velkým projektem je dlouhodobě restaurovaný Hrádek, tato dominanta města Varnsdorf by měla být dokončena v září 2023. Dále zmínil problémy s teplárnou a několik dalších projektů, jako je např. revitalizace okolí koupaliště Mašíňák, zateplení panelových domů, koupi starého nádraží - město, rekonstrukce nemocnice s LDN, novou ordinaci pro stomatologa, postupné rekonstrukce kostelů a škol.

Hlavním tématem jednání pak byla kůrovcová kalamita a požár v Českém Švýcarsku, a jeho dopady na cestovní ruch, podnikatele i obce. Jan Kolář shrnul v prezentaci v širších souvislostech problémové období v Národním parku České Švýcarsko od začátku kůrovcové kalamity po ničivý požár v Hřensku. Následky jsou obrovské, náklady na hašení byly vyčísleny na cca 225 milionů korun (tato suma neobsahuje zdaleka všechny spojené náklady), po celý rok bude nadále uzavřeno mnoho stezek, 14 turistických tras je stále uzavřeno atd. Ekonomické dopady v cestovním ruchu byly vyčísleny více jak 2 mld. korun. Po výměně ředitele NP je vidět snaha problémy řešit, probíhají bezpečnostní těžby podél obcí, i podél některých cest. Je zpracován harmonogram postupných těžeb v dalších částech území.

Bc. Jan Šmíd za OPS České Švýcarsko zhodnotil dopady požáru ohledně cestovního ruchu. Informoval, že je uzavřena Edmundova soutěska, Gabrielina stezka z Mezné Louky. V letošní sezoně bude otevřena pouze Divoká soutěska, přístup ve směru od Mezné a Hájenek u Růžové, tedy od Mezního můstku. Kvůli kalamitě kůrovce zůstávají uzavřeny i další stezky. Podnikatelé v území avizují velký propad rezervací na letní sezónu. Zhodnotil i návštěvnost v NP a okolí, kdy pokles vyčíslil o cca 40 %. Hledají se cesty pozitivní prezentace regionu. Od května bude jezdit tzv. Shuttle bus mezi Meznou-Hřenskem–Hájenkami. 24. dubna bude slavnostní otevření Nové hřebenovky, které bude zároveň oslavou zahájení turistické sezóny 2023.

Ing. Petr Kříž, nový ředitel Národního parku České Švýcarsko, se přítomným představil, uvedl že je v této funkci 3 měsíce, předtím vedl regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR- Správy CHKO České středohoří. V předchozích letech pracoval na Správě CHKO Labské pískovce. Zhodnotil v porovnání rozsah požáru na území Německa, kde byla postižena část o cca 150 ha a dnes jsou téměř všechny lokality zprůchodněny, zatímco na české straně šlo o území cca 1060 ha a zdaleka ne vše se již podařilo zprůchodnit. Momentálně Správa intenzivně řeší přístupnost tras od Tří pramenů k Pravčické bráně. Zpřístupněna je od ledna 2023 trasa od hospody u Klepáče směr Mezná. Dále provádějí analýzu rizikových stromů u Gabrieliny stezky. Chystají alternativní trasu k Pravčické bráně, také musí opravit vysokozátěžové bariéry v Hřensku pro zajištění bezpečnosti staveb. Problémy s řícením skal jsou důsledkem loňského požáru, kdy byly poškozeny přímo skály, nebo porosty na nich a je narušena celková stabilita. Terén je velmi komplikovaný, přístup je složitý a místy extrémně nebezpečný.

Ing. Jiří Válka, vedoucí oddělení cestovního ruchu Ústeckého kraje, hovořil o spolupráci se starosty a Správou NP. Musí řešit nejen letošní situaci, ale i situace pro následující roky, potřebují nabízet alternativní a zajímavé oblasti pro turisty. Cestovní ruch musí být vyvážený.

Jiří Sucharda, místostarosta Varnsdorfu a také dobrovolný hasič, zhodnotil situaci u požáru, kde byl se sborem dobrovolných hasičů přítomen. Vypadalo to zpočátku jako běžný požár, nikdo si nedokázal představit do jakých rozměrů může požár pokročit, situaci v počátku podcenili, není to však pouze vina hasičů nebo ochranářů.

Připomenul také riziko poškození pískovcových skal, kdy se vlivem požáru skály prudce ohřály, a teď hrozí sesuv. Také je potřeba zpřístupnit cesty, aby se tam dostala záchranná technika, také bude potřeba ji pořídit a jednotky řádně proškolit. Dále bude potřeba zapracovat na úpravě rybníků, jakožto zásobáren vody.

Brigádní generál Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, poté porovnával požáry v Evropě, stoupá počet požárů i v naší zemi, v minulém roce bylo nejvíce požárů v březnu a pak samozřejmě v létě, ten rekordní pak ve Hřensku.  Celkově zaznamenali četnější požáry ve venkovním prostředí. Jde zřejmě o vliv globálního oteplování.

Při požáru v Národním parku bylo historicky největší nasazení letecké techniky v Evropě. Také byla nasazena největší koncentrace hasičů na plochu. Bude nutné upravit legislativu. Jsou vydaná základní protipožární doporučení, která lze použít pro stavby, ale nejsou vymezená a definovaná protipožární pravidla pro lesy. Probíhají meziresortní jednání o nákupu letecké techniky. Důležité je i najít prostředky na vybavení dobrovolných hasičů.

Plukovník Mgr. Martin Laníček, náměstek pro IZS a OPŘ HZS Ústeckého kraje zdůraznil, že je v zájmu všech, aby se situace z loňského roku již neopakovala. Musí se zpevnit a zprůchodnit cesty, zajistit vodní zdroje, monitorovat rizikové oblasti, včasná detekce požáru. V NP je opravdu velmi složitý terén jedinečného území. Musí se vytipovat místa, kam se umístí nádrže vody, tyto nádrže by měla zainvestovat Správa NP, s tím že hasiči je budou doplňovat a udržovat. V jarních měsících je naplánován společný průzkum prostupnosti cest pro hasičskou techniku.

Starostové také upozornili na vysoké stáří hasičské techniky a na nemožnost financovat obcemi nákup nové. Marcel Kucr, vedoucí krizového řízení z Krajského úřadu Ústeckého kraje sdělil, že Ústecký kraj dlouhodobě a systematicky podporuje obce dotacemi i nákupem hasičské techniky. V minulosti to byla např. výkonná čerpadla, aktuálně i speciální krizové přívěsy.

V závěru jednání se projednala i problematika veřejné dopravy v regionu. Je avizováno omezení dopravy na některých vlakových tratích, což může v důsledku znamenat jejich postupnou likvidaci. Pracovní skupina soustředila podněty k úpravám ve spojích v regionu, které budou zaslány odboru dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje.  Příští jednání se bude konat 2. června v Doubici. 

(J. Kolář)

Back To Top