Článek I.
Název sdružení

Název sdružení zní: SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ ŠLUKNOVSKA, (zkratka SPRŠ, dále jen sdružení).

Článek II.
Založení sdružení

Sdružení pro rozvoj Šluknovska bylo založeno písemnou zakladatelskou smlouvou dne 31.01.1994.

Článek III.
Sídlo sdružení

Adresa a sídlo sdružení je: náměstí Míru čp.1, 407 77 ŠLUKNOV.

Článek IV.
Předmět činnosti sdružení

Předmětem činnosti sdružení je:

 1. koordinace společného postupu při realizaci záměrů ve městech a obcích Šluknovského výběžku případně ve městech a obcích se Šluknovským výběžkem sousedících, stanou-li se tato města a obce členy sdružení,
 2. soustřeďování a předávání informací, týkajících se společných zájmů měst, obcí, a komor sdružení,
 3. zastřešení, reprezentace a prosazování zájmů měst a obcí mikroregionů, působících ve Šluknovském výběžku, sdružených v Dobrovolných svazcích obcí Sever a Tolštejn ve vztahu k vyšším orgánům a organizacím.

Článek V.
Členství ve sdružení

 1. Vznik členství
  Do sdružení mohou přistoupit další právnické osoby a jednotky územní samosprávy za splnění těchto podmínek:
 • souhlas nového člena se stanovami sdružení,
 • v případě vstupu obce nebo města souhlas se vstupem doložený usnesením zastupitelstva vstupujícího subjektu,
 • zaplacení vstupního členského příspěvku ve výši uvedené v Článku 8, pokud nový uchazeč není členem DSO Sever nebo DSO Tolštejn.
 • souhlas alespoň ? všech dosavadních členů sdružení se vstupem nového člena,
 • souhlas potřebného počtu stávajících členů sdružení s přijetím, zakotvený v usnesení z jednání, které nového člena přijalo,
 • o přistoupení nového člena bude sepsán zápis, který podepíše přijatý člen a předseda sdružení.
 1. Zánik členství
  Členství ve sdružení zaniká:
 • dohodou,
 • zánikem sdružení,
 • vystoupením ze sdružení,
 • vyloučením.
 • Člen může vystoupit i bez udání důvodu, avšak pouze na základě písemné výpovědi doručené předsedovi sdružení. Členství ve sdružení v tomto případě zaniká posledního dne kalendářního roku, v němž byla výpověď doručena.
 • V závažných případech může být člen rozhodnutím členské schůze podle Článku 7 vyloučen.

Těmito případy se rozumí:

 • nezaplacení členského příspěvku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě,
 • hrubé nebo opakované porušování stanov a neplnění rozhodnutí členské schůze.

V těchto případech členství ve sdružení zaniká dnem stanoveným v rozhodnutí ostatních členů o vyloučení. Rozhodnutí musí být vyloučenému členu doručeno v písemné formě.

Článek VI.
Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen sdružení má právo zejména:
  rozhodovat o základních otázkách sdružení na členské schůzi,
  nahlížet do všech dokladů týkajících se činnosti sdružení,
  požadovat od ostatních členů a předsedy informace o společné činnosti,
  na podíl z majetku sdružení při jeho zániku a likvidaci.

  2. Každý člen sdružení je povinen zejména:
  platit členské příspěvky ve výši a lhůtě stanovené členskou schůzí,
  dodržovat stanovy sdružení,
  respektovat rozhodnutí členské schůze a plnit povinnosti jí uložené,
  zdržet se jakékoli činnosti, která by byla v rozporu se zájmy sdružení,
  vyvíjet maximální úsilí ke splnění závazků vyplývajících z činnosti sdružení.

Článek VII.
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou členská schůze, předseda a dva místopředsedové. Předseda a dva místopředsedové tvoří předsednictvo. Pro zajištění organizační a administrativní činnosti sdružení zřizuje sdružení funkci tajemníka.

1. Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Je tvořena všemi členy a je oprávněna jednat a rozhodovat o všech věcech týkajících se sdružení.

Do její výlučné působnosti patří:

 • rozhodování o zásadních otázkách činnosti sdružení,
 • rozhodování o uzavírání smluv,
 • schvalování výsledku hospodaření a roční účetní uzávěrky sdružení,
 • stanovení výše a lhůty pro splacení členských příspěvků na příslušný kalendářní rok,
 • rozhodování o naložení s likvidačním zůstatkem sdružení,
 • volba a odvolání předsedy a místopředsedů sdružení,
 • volba tajemníka sdružení,
 • změny a doplňky stanov sdružení,
 • rozhodnutí o změně sdružení v jinou organizačně právní formu,
 • rozhodnutí o vytvoření dalších orgánů nebo o zřízení fondů sdružení,
 • rozhodnutí o zániku sdružení.

Členská schůze se koná podle potřeby nebo na žádost alespoň 2/3 členů, nejméně však 1x za půl roku. Svolává ji předseda písemnou pozvánkou nejméně 10 dní předem. Každý člen může vyslat na schůzi libovolný počet zástupců, vždy však mezi nimi musí být jeho statutární zástupce nebo zástupce pověřený plnou mocí.
Jednání členské schůze předsedá a řídí předseda nebo jím pověřená osoba. Při hlasování každému členu náleží jeden hlas. Pro přijetí usnesení musí být vysloven souhlas nadpoloviční většiny všech členů sdružení. Plnou platnost má i hlasování PER ROLAN. Předsedající je povinen zajistit zápis z jednání sdružení obsahující přijatá rozhodnutí a zajistit jeho doručení všem členům sdružení.

Členská schůze se může konat pouze tehdy, je-li zastoupena nadpoloviční většina všech členů. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Ke změně nebo doplňku stanov, přijetí nebo vyloučení člena a rozhodnutí o zrušení sdružení je zapotřebí souhlasu alespoň 3/4 všech členů.

2. Předseda a místopředsedové sdružení
Předseda a místopředsedové tvoří předsednictvo sdružení. Předsednictvo řídí sdružení v době mezi členskými schůzemi a je výkonným orgánem sdružení. Předseda a místopředsedové jsou voleni členskou schůzí na dobu čtyř let a mohou být zvoleni opětovně i na další období.
Předseda sdružení navrhuje členské schůzi dva místopředsedy. Místopředsedové musí být zástupci jiného člena sdružení, než je předseda.

3. Předseda zejména:
svolává členské schůze a zajišťuje zápis z jejich jednání. Tyto činnosti může provádět prostřednictvím tajemníka sdružení,
svolává jednání předsednictva,
rozhoduje o běžných záležitostech sdružení mimo výlučné působnosti členské schůze dle Článku 7,
zajišťuje vedení účetnictví dle platných předpisů,
zajišťuje výkon rozhodnutí členské schůze a plní úkoly, kterými ho schůze pověří,
zastupuje sdružení navenek,
podává na členské schůzi zprávu o činnosti za uplynulé období

4. Předsednictvo:
Předsednictvo se ze své činnosti zodpovídá členské schůzi. Na členské schůzi předkládá zprávu o své činnosti a kontrolu plnění usnesení. Předsednictvo připravuje program členské schůze.
Předsednictvo nerozhoduje o majetkových záležitostech sdružení. Schází se podle potřeby, minimálně však jedenkrát mezi členskými schůzemi. Výstupem z jednání předsednictva je zápis.

5. Tajemník sdružení:
zajišťuje administrativní a organizační záležitosti sdružení,
vypracovává zápisy z jednání členských schůzí sdružení,
zúčastňuje se jednání členských schůzí a schůzí předsednictva s hlasem poradním.

6. Jednání jménem sdružení:
Jménem sdružení je oprávněn jednat jeho předseda a místopředsedové a to každý z nich samostatně. Podepisování za sdružení se činí tak, že k názvu sdružení připojí kterýkoli z nich podpis s uvedením své funkce ve sdružení.

Článek VIII.
Majetkové poměry

Sdružení disponuje vlastním majetkem, který se vytváří zejména z členských příspěvků. Členské příspěvky na kalendářní rok jsou uvedeny v následující tabulce:

Výše členských příspěvků

DSO Sever 20 000,- Kč
DSO Tolštejn 20 000,- Kč
Ostatní právnické osoby 3 400,- Kč
Příspěvek obce nebo města, které nejsou členy DSO Sever nebo DSO Tolštejn Podle kategorie obce v závislosti na počtu obyvatel. Výše příspěvku se vypočítá podle tabulky č.1

Tabulka č.1:

Počet obyvatel v obci Kč/1 obyvatele
do 500 obyvatel paušálně 850,- Kč
do 1 000 obyvatel 6,- Kč
do 1 500 obyvatel 5,10 Kč
do 2 000 obyvatel 4,50 Kč
do 2 500 obyvatel 4,30 Kč
do 5 000 obyvatel 3,95 Kč
do 10 000 obyvatel 3,50 Kč
do 15 000 obyvatel 2,95 Kč
do 20 000 obyvatel 2,70 Kč
ostatní právnické osoby paušálně 3 400,- Kč

Členský příspěvek je u nových členů sdružení splatný do jednoho měsíce od vzniku členství. U stávajících členů sdružení do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Oba druhy členských příspěvků se stávají majetkem sdružení a nevracejí se členům ani při jejich vystoupení či vyloučení ze sdružení.
Poskytne-li některý z členů v průběhu trvání pro činnost sdružení majetkové hodnoty, jeho vlastnické právo k nim zůstává zachováno. Sdružení se stává pouze jejich uživatelem a v případě zániku členství se tyto majetkové hodnoty vracejí majiteli do jednoho měsíce. To však neplatí pro věci určené druhově, které se stávají majetkem sdružení.

Článek IX.
Odpovědnostní vztahy

Sdružení odpovídá za nesplnění svých povinností svým majetkem. Členové za závazky sdružení neručí. Tím však není omezeno regresní právo na náhradu mezi sdružením a některým jeho členem, pokud škodu zavinil výlučně člen sdružení.

Článek X.
Zrušení sdružení

Sdružení se zrušuje na základě rozhodnutí členské schůze, zaniká výmazem z registru příslušného úřadu. Jestliže celé jmění sdružení nepřechází na právního nástupce, předchází zániku sdružení zrušení likvidací. Případný likvidační zůstatek po vypořádání všech závazků sdružení se dělí mezi jeho členy v poměru složených příspěvků.

Článek XI.
Změny a doplňky stanov

Stanovy je oprávněna měnit a doplňovat členská schůze. K přijetí rozhodnutí v těchto záležitostech je zapotřebí souhlasu alespoň 3/4 všech členů. Navrhovat změny a doplňky má právo každý člen sdružení, návrh musí být zpracován písemně a předán nejpozději před zahájením schůze jejímu předsedajícímu. V případě schválení návrhu zajistí předsedající vypracování písemného očíslovaného dodatku, který bude přiložen ke stanovám uloženým v sídle společnosti.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy sdružení byly aktualizovány členskou schůzí sdružení dne 7.10.2011. Zrušují se jimi stanovy sdružení ze dne 31. ledna 1994 a všechny změny stanov přijaté v následujících letech.

Josef Zoser v.r.

Josef Pecinovský v.r.

Michal Maják v.r.

předseda SPRŠ

místopředseda SPRŠ

místopředseda SPRŠ

Back To Top