Vážený pane ministře,

na jednání Sdružení obcí pro rozvoj Šluknovska, tvořeného všemi 18 obcemi ze Šluknovského výběžku, které se konalo dne 15. září 2023 v Chřibské, jsme se s kolegy opakovaně zabývali problematikou odpadového hospodářství obcí na našem území. Bylo mi usnesením uloženo vyjádřit nesouhlas našich obcí se záměrem Ministerstva životního prostředí o povinném zálohování PET lahví od nápojů.

Je nesporné, že odpadové hospodářství je pro obce komplikovanou, organizačně a finančně velmi zatěžující agendou, která je státem z velké části přenesena právě na obecní samosprávy. Domníváme se proto, že každý zásadní legislativní či organizační zásah ze strany vlády a příslušných ministerstev by měl být pečlivě s obcemi diskutován, zvažován tak, aby nepřiměřeně nerozkolísal citlivě a dlouhodobě nastavené obecní systémy.

Proto nás velmi překvapila překotná snaha vašeho ministerstva nařídit povinné zálohování PET lahví od nápojů a nápojových plechovek. U nápojových plechovek, neboť jde o relativně nově masově rozšiřovaný obal, který se ve větším množství teprve začíná v našich systémech oddělovat, nevnímáme zásadní problém. To ovšem neplatí u velmi významné změny plánované u PET lahví, které jsou dlouhodobě významnou složkou celkového objemu (a také příjmů) separace. Není potřeba zde zdůrazňovat jednotlivé detaily a argumenty, a také nesouhlasy aktérů, které jsou vám jistě z mnoha zdrojů známé.

Rádi bychom vás požádali o pozastavení tohoto záměru, který ve své podstatě není špatný. Ovšem je potřeba vnímat velmi pozorně souvislosti, celá dlouhá léta nastavovaných a vyvažovaných systémů nakládání s odpady v obcích. Návyky lidí, dlouhodobá osvěta a často velmi jemné předivo motivací by bylo náhlou změnou významně poškozeno. O finančních dopadech nemluvě. Již dnes máme v obecních systémech problém plnit stanovené závazky v oblasti zvyšování podílu separace. Ze všech dostupných dokumentů o oběhovém hospodářství je zřejmé, že pozornost by se měla především soustředit na podporu recyklace oddělitelných složek odpadu. V oblasti separace si Česká republika i v evropském srovnání stojí velmi dobře.

A na závěr si dovolím podotknout, že v oficiální komunikaci s veřejností jistě není ze strany ministerstva a jeho čelních představitelů vhodné, ani taktické, v současné době informovat veřejnost o tom, že do budoucna budeme mít jen dvě sběrné nádoby. Mj. v situaci, kdy stát masivně dotuje oddělený sběr odpadů, např. door – to - door sytému v celém obvyklém spektru komodit a zároveň tvrdými finančními nástroji nutí obce k významnému navýšení podílu třídění všech využitelných složek odpadu.

S pozdravem ze Šluknovska

Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa a předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska


Vážený pane předsedo,

reaguji na Váš dopis ve věci plánovaného zavedení povinného zálohového systému pro jednorázové nápojové obaly.

Ministerstvo životního prostředí si je vědomo aktivní role obcí při naplňování cílu sběru a třídění komunálního odpadu, jakož i úspěšného vybudování funkčních mechanismu pro nakládání s tímto odpadem. Česká republika dosahuje vysoké úroveň sběru tříděného komunálního odpadu, jak píšete, stejně tak systém odpadového hospodářství je založen na zodpovědnosti obcí dosahovat stanovených cílu sběru, potažmo využití komunálního odpadu.

Návrh povinného zálohování vybraných nápojových obalu, který považujte za ukvapený, je v mnoha hledech odlišný od modelu použitých v zahraničí, čímž má zajistit minimální narušení stávajícího systému odpadového hospodářství obci, s přihlédnutím k nezbytnému vývoji kupředu a s ním souvisejícím změnám chování občanu i některých mechanismu nakládání s odpadními obaly. Reflektujeme tak požadavky EU na povinné cíle sběru nápojových plastových obalu a obsah recyklátu pro jejich výrobu. Dalším argumentem ve prospěch zavedení zálohování je tendence nakládat odděleně s tokem obalových odpadu od potravin, tzn. z materiálu v kvalitě pro styk s potravinami, aby byla zachována jejich vyšší kvalita.

Co se týče rozpočtu obcí na odpadové hospodářství, náš návrh zálohování obsahuje několik kompenzačních mechanismu. Nejvýznamnějším z nich je převod části nevyplacených záloh od operátora municipalitám. Návrh rovněž počítá s využitím stávající infrastruktury pro třídění sebraného obalového odpadu, tak aby nebyly zmařeny dosavadní investice do jejich rozvoje. Dále rovněž řešíme zpoplatnění některých dalších výrobku, které se objevují v obecních systémech (např. reklamní letáky).

Navrhovanou legislativní úpravu, kterou nyní na MŽP projednáváme, předložíme do meziresortního připomínkového řízení, kde se k její podobě vyjádří všechna připomínková místa. V tomto procesu tedy budete mít příležitost sledovat vývoj postoju ostatních subjektu i své postoje projevit.

S pozdravem

Mgr. Petr Hladík

Back To Top