Vážený pane ministře,

dovoluji si Vás oslovit na základě pověření kolegů starostů všech 18 obcí Šluknovského výběžku reprezentujících 55 tis. obyvatel našeho regionu. Na našem společném jednání dne 8. 12. 2023 byla mimo jiné diskutována situace ve zdravotnictví a zajištění zdravotní péče na Šluknovsku. Ta je, krom obecných celorepublikových problémů, dlouhodobě poznamenána kolapsem původní městské nemocnice v Rumburku, ale také geografickou polohou, kdy je region od zbytku republiky oddělen hřebenem Lužických hor, ale také těsnou blízkostí Saska, které nám díky ekonomické síle odčerpává část lékařů a zdravotnického personálu.

Původní nemocnice v Rumburku prošla insolvenčním řízením a dnes ve struktuře Krajské zdravotní, a.s., postupně připravuje zachování a modernizaci základní akutní a lůžkové zdravotní péče. Zároveň v regionu dobře funguje městská Nemocnice Varnsdorf, především s lůžky následné zdravotní péče, ale i širším spektrem ambulantní péče. Nemocnice funguje s vyrovnaným hospodařením.

V posledních měsících však dochází k situaci, kdy nefungují, nebo jen velmi omezeně, klasická nasmlouvaná interní lůžka v rumburské nemocnici. A prakticky pak dochází k situaci, kdy v Nemocnici Varnsdorf tuto péči v zásadě suplují vyčleněním části lůžek určených k následné péči. K tomu disponují druhoatestovanými lékaři a atestovaného internisty. To vše se děje s velkorysou podporou zřizovatele, tedy města Varnsdorf.

V této souvislosti dne 10. 10. 2023 ředitel Nemocnice Varnsdorf MUDr. Václav Jára požádal Vaše ministerstvo o možnost dočasného nasmlouvání 15 lůžek interního charakteru, a to na dobu 2-4 let, do doby než dojde ke stabilizaci zdravotních služeb v regionu.

Starostové regionu tuto žádost podporují, neboť se domníváme, že jde o řešení rychlé, jednoduché, hospodárné a efektivní, v zásadě jen zohledňující současný stav. A především je v zájmu našich občanů, kteří jsou již dlouhá léta ohrožení nestabilitou a nedostupností základní lůžkové péče, a to bez ohledu na to, že do systému zdravotního pojištění přispívají stejně jako občané ve zbytku naší republiky.

Děkuji Vám za pochopení.

S přátelským pozdravem ze Šluknovska

Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa a předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska


 Vážený pane předsedo,

dne 15.12.2023 jsem obdržel Váš dopis, ve kterém jste mě oslovil s žádostí o podporu ředitele Nemocnice Varnsdorf MUDr. Václava Járy, ve věci nasmlouváni 15 interních lůžek na dobu 2-4 let, než dojde ke stabilizaci zdravotních služeb v regionu.

V říjnu 2023 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (dále také "ministerstvo") přihlášku Nemocnice Varnsdorf do výběrového řízení na poskytování lůžkové péče. Žádné výběrové řízení ale dosud nebylo na příslušnou péči vyhlášeno, neboť ministerstvo neobdrželo návrh na jeho vyhlášení. Zaslaná přihláška navíc neobsahovala základní potřebné údaje, o čemž byl pan ředitel informován.

Pro Vaši informaci uvádím, že se před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb koná výběrové řízeni dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Konání výběrového řízení na poskytování lůžkové péče může navrhnout zdravotní pojišťovna, uchazeč (poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru, nebo fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby) nebo obec. Výběrové řízení následně vyhlašuje ministerstvo. Činnost výběrové komise, která je čtyřčlenná, řídí předseda, kterým je zástupce Ministerstva zdravotnictví. Podrobnější informace o vyhlašování a konání výběrových řízení jsou uvedeny v části desáté shora uvedeného zákona.

Ministerstvo zdravotnictví podporuje zajištění potřebné péče pro občany Šluknovského výběžku. Vedeni snahou napomoci řešení situace jsme kontaktovali pana ředitele MUDr. Járu a informovali ho o možnosti, jak v souladu s platnou zdravotnickou legislativou postupovat v případě realizace záměru nasmlouvání nového oboru lůžkové péče se zdravotními pojišťovnami.

Jak vyplývá z výše uvedeného, ministerstvo nemá zákonné zmocnění vyhlašovat výběrová řízení na základě vlastního rozhodnutí. V případě obdržení návrhu nemocnice nebo obce na vyhlášení výběrového řízení na poskytování lůžkové péče v oboru vnitřní lékařství jej neprodleně vyhlásí a následně realizuje.

S pozdravem

Vlastimil VÁLEK, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

Back To Top