Vážený pane premiére,

v létě 2022 jste navštívil České Švýcarsko, zasažené obrovským požárem. Toto v evropském rozměru jedinečné území, kde se snoubí cenné přírodní hodnoty s kulturní krajinou a turistickou infrastrukturou, budovanou už od 19. století, po největším lesním požáru v moderní existenci našeho státu, zůstává nepropustným. Jeden a půl roku od uhašení požáru. Z mnoha příslibů na záchranu a obnovu regionu se odehrálo jen velmi málo.

V důsledku neodpovídající implementace doktríny bezzásahovosti a nezvládnutého řešení kůrovcové kalamity došlo k prvnímu uzavírání cest, dokonce i těch ze základní cestní sítě. K dalšímu uzavírání cest došlo po požáru, jehož rozsah a intenzita, stejně jako obtíže s hašením a přístupem k požářišti, byly úměrné zanedbanosti a neprůchodnosti území parku. Škody na životním prostředí a lesních ekosystémech jsou nedozírné. Náklady jen na samotné hašení požáru překročily půl miliardy. Škody na dřevní hmotě ponechané v lesích se odhadují na miliardy korun. Nelze pominout, že shořel i soukromý majetek, včetně několika domů. Zcela se upozadila obrovská tragédie lidí, kteří doslova týdny strádali rozsáhlým požárem v blízkém okolí jejich domova a dodnes se musí vyrovnávat s následky.

Edmundova soutěska u Hřenska, jeden z nejkrásnějších přírodních klenotů České republiky, která byla k plavbě zpřístupněna již v roce 1890, a jejíž návštěvnost se pohybovala okolo 300 tisíc návštěvníků ročně, je od požáru uzavřena.

Uzavřena zůstává turisticky nejatraktivnější cesta na Pravčickou bránu, Gabrielina stezka, kterou ročně prošlo až 200 tisíc turistů. Přerušeny zůstávají možnosti okruhů v nejkrásnější části skal.

 Ekonomické škody za roky 2022 a 2023 jsou vyčísleny na více než 2 mld. Kč. Poškozeným podnikatelským subjektům stát přes předchozí proklamace v době těsně po požáru dodnes neposkytl žádné plnění, kterým by zabránil jejich ekonomickému úpadku. Veškeré dosavadní formální i neformální pokusy domoci se náhrad škody se minuly účinkem. Zájem představitelů státu o pomoc postiženým podnikatelům opadl společně s mediálním zájmem o lokalitu zasaženou požárem.

Podnikatelé v cestovním ruchu stagnují a bojují o existenci. Investice za desítky milionů Kč, které v minulých letech realizovali, se stávají utopenými náklady, neboť uzavírka nejvýznamnějších turistických cílů poškodila návštěvnost regionu tak, že hotely a penziony zůstávají poloprázdné.

Mimo zavřené hlavní cíle a atraktivity dál zůstává zneprůchodněno 20 % turistických cest napříč územím parkuNezájem a neochota odpovědných státních institucí ochrany přírody o obnovu cest je evidentní. Přes naše opakované dopisy i společná jednání Ministerstvo životního prostředí ČR ani Správa národního parku České Švýcarsko po měsících slibů doposud nepředložily a nerealizovaly žádnou závaznou podobu harmonogramu obnovy a zpřístupňování cest. Obnovu historických a přeshraničních cest odmítají. Nemalé náklady, které vynakládají regionální a místní subjekty na zajištění rozsáhlé sítě veřejné dopravy, na služby v cestovním ruchu a na propagaci celého území, přicházejí vniveč.

Vážený pane premiére,

žádáme Vás o urychlené řešení dané situace. Nesmíříme se s tím, že po železné oponě mezi ČSSR a NDR zde tentokrát vzniká nepropustná opona zelená, která staví další překážky do cesty udržitelného rozvoje strukturálně postiženého příhraničního regionu a kvality života jeho obyvatel.

Jestliže státní orgány ochrany přírody nezmění své přístupy a nezlepší správu svěřeného území, nezačnou uchovávat a zlepšovat životní prostředí, nebudou v dostatečné míře umožňovat poznání přírody a využívání území návštěvníky, nebudou ochotny naslouchat místním potřebám a nebudou projevovat sounáležitost s místními aktéry, pak takto spravovaný park nechceme a nepotřebujeme.

A proto vyzýváme „Otevřete České Švýcarsko!


Vážený pane senátore, vážení signatáři výzvy,

reaguji na otevřený dopis ze dne 4. ledna 2024 s výzvou „Otevřete České Švýcarsko“.

Vláda si je vědoma dlouhodobě složité situace v Národním parku České Švýcarsko (dále jen NPČS) a závažnosti škod, které lesní požár i kůrovec způsobily nejen samotnému přírodnímu území, ale rovněž místním obyvatelům a podnikatelům v cestovním ruchu. Dopady této přírodní katastrofy jsou i po roce a půl viditelné na stavu životního prostředí, ekonomických ztrátách a návštěvnosti turistů.

Zcela tak chápu Vaši nespokojenost s posunem ve zpřístupňování hlavních turistických tras, které jsou pro návrat turistů a udržení podnikání zásadní. Bohužel navzdory maximální snaze všech, kdo se podílejí na likvidaci škod, stále přetrvávají složitosti a rizika spojená s přírodními procesy.

Problematiku stavu NPČS jsme s dalšími členy vlády opakovaně diskutovali na jednání vlády, naposledy dne 31. ledna 2024, a budeme se jí věnovat i nadále. Všichni chceme, aby se situace co nejrychleji zlepšila a turisté mohli opět zavítat do všech oblastí parku. Pan ministr životního prostředí, jehož resort má v gesci Správu NPČS, zajistí, aby byly všechny klíčové kroky vedoucí ke znovuotevření celého NPČS lépe komunikovány se všemi dotčenými stranami a probíhající činnosti co nejvíce urychleny, samozřejmě při zachování bezpečnosti návštěvníků.

V současné době také Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo další možnosti podpory na obnovu veřejné infrastruktury cestovního ruchu a obnovu a vyznačení značených turistických tras přes Integrovaný regionální operační program. Konkrétní výzvy by měly být vyhlášeny letos v březnu. Doufám, že i tato pomoc přispěje k urychlenému zpřístupnění NPČS.

S pozdravem

Petr Fiala

Back To Top